Palestina og Israel

Israel begår apartheid mot palestinerne

Etterforskningen viser at:

 • Israelske myndigheter håndhever et system med undertrykkelse mot det palestinske folket og har kontroll over rettighetene deres.
  • Det er viktig å understreke at det er myndighetene i Israel som er de ansvarlige, ikke befolkningen.
 • Palestinere blir behandlet som en mindreverdig etnisk gruppe og systematisk fratatt rettighetene sine.
  • Dette inkluderer palestinere som bor i Israel og de okkuperte palestinske områdene, samt palestinske flyktninger i andre land.
 • Den systematiske diskrimineringen av palestinere innebærer blant annet:
  • Omfattende beslagleggelser av palestinsk land og eiendom
  • Ulovlige drap
  • Tvangsforflyttinger
  • Drastiske begrensninger av palestinernes bevegelsesfrihet
  • Palestinske borgere av Israel blir behandlet som annenrangs borgere

Hva må skje?
Rapporten gir en rekke spesifikke anbefalinger for hvordan israelske myndigheter kan avvikle apartheidsystemet og diskrimineringen, segregeringen og undertrykkelsen som opprettholder det.

Hva må israelske myndigheter gjøre?
Israel må avvikle apartheidsystemet og begynne å behandle palestinere som mennesker med like rettigheter og verdighet. Inntil det skjer, vil fred og sikkerhet forbli et fjernt håp for både israelere og palestinere.

Hva mener vi med apartheid?
Apartheid betyr at en etnisk gruppe blir grovt diskriminert til fordel for en annen. Dette skjer systematisk og over tid.

Det er flere grunner til at Amnesty mener Israel er skyldig i apartheid. De har blant annet:

 • Stått for tortur og ulovlige drap
 • Tatt palestinsk land og eiendom
 • Tvangsflyttet mennesker
 • Hindret palestinere i å bevege seg fritt
 • Nektet palestinere rettferdige rettssaker

Apartheid er en forbrytelse mot menneskeheten, definert i Roma-vedtektene til Den internasjonale straffedomstol og FN-konvensjonen mot apartheid.

 • Den brutale praksisen med husødeleggelser og tvangsutkastelser må avsluttes.
 • Israel må fullt ut respektere menneskerettighetene til alle palestinere i Israel og de okkuperte palestinske områder, uten diskriminering og i tråd med internasjonal rett.
 • Israel må anerkjenne palestinske flyktningers og deres etterkommeres rett til å vende tilbake til hjemlandet sitt.
 • Ofre for menneskerettighetsbrudd og forbrytelser mot menneskeheten må få full erstatning.

Hva må det internasjonale samfunnet gjøre?

 • Endre tilnærming:
  Omfanget og alvorlighetsgraden av bruddene dokumentert i Amnesty Internationals rapport krever en drastisk endring i det internasjonale samfunnets tilnærming til menneskerettighetskrisen i Israel og de okkuperte palestinske områdene.

  Amnesty ber Den internasjonale straffedomstol (ICC) inkludere spørsmålet om apartheidforbrytelsen mot palestinerne i sin pågående etterforskning av folkerettsbrudd begått i de okkuperte palestinske områdene.

 • Straffeforfølge personer mistenkt for apartheidforbrytelser:
  Alle stater bør utøve internasjonal jurisdiksjon og straffeforfølge personer som med rimelighet mistenkes for å ha begått apartheidforbrytelsen i henhold til folkeretten. Stater som har sluttet seg til Apartheidkonvensjonen har en forpliktelse til å gjøre det.
 • Stanse forsyningen med våpen:
  Regjeringer som fortsetter å forsyne israelske myndigheter med våpen og beskytter dem fra å bli stilt til ansvar i FN, støtter et apartheidsystem, undergraver den internasjonale rettsordenen og forverrer lidelsene til det palestinske folket.

Det internasjonale svaret på apartheid må ikke lenger begrenses til intetsigende uttalelser og overfladiske fordømmelser. Med mindre vi takler de grunnleggende årsakene, vil palestinere og israelere forbli låst i voldsspiralen som har ødelagt så mange liv.

Trond Ali Linstad

132551cookie-checkIsrael begår apartheid mot palestinerne