«Israel» opptrer som «gal hund» i Gaza i dag (Moshe Dayan)

«Israel» opptrer som «gal hund» i Gaza i dag (Moshe Dayan)