Palestina og Israel

Palestinske rettigheter i en militær krigstid

Invasjon og okkupasjon er i fokus. Med maksimal oppmerksomhet i aviser og andre medier. Foreligger en viss ubalanse når det gjelder dette – i menneskerettigheter og rettferd?

I en spent tid: Vi vender et blikk også på Palestina, det palestinske folket. Palestinerne er et mishandlet folk! Hvor er sympatien vår – eller rettere: medienes sympati – når det gjelder Palestina?

Mediene: aviser, nyhetsformidlere: De er ensidige!  De velger selv hvor fokus skal være. Og de gjør det med likesinnete: sine venner og allierte her og i andre land. I gjensidig forståelse av hvor våre interesser – eller snarere deres interesser – antas å ligge.

Palestinerne har menneskerettigheter

Palestina er palestinernes land. Jøder i Europa med sionistisk tenkning, flyttet inn i Palestina og okkuperte palestinernes land – med frodige marker, landsbyer og hele byer. Nå har de tatt hele Palestina.

Tidligere Palestina

Dette er bilder fra det tidligere Palestina, før jødiske sionistiske kolonialister vandret inn i landet og okkuperte Palestina:

Palestina ble okkupert

Hva skjedde med Palestina? Hele landet er okkupert av de sionist-jødiske innvandrerne. Israel har tatt hele Palestina, som dette kartet viser:

Vi snakker i disse dager – med sterk indignasjon – om okkupasjon i verden. Det er i alle mediers fokus. Hvor sterkt opprørt er vi over okkupasjon – som kriminell handling – om det ikke skjer nær oss selv? Handlingen gjøres sentral i medier.
Om Israels okkupasjon av Palestina sier FN: «Hovedforsamlingen bekrefter det urettmessige ved å erholde territorier med makt.» (Res2949)

Og i samme resolusjon: Hovedforsamlingen bekrefter at «de israelske væpnete styrkene må trekke seg tilbake fra territorier okkupert i den siste konflikt».

Spørsmål: Har Norge – og andre Israel-vennlige land – brydd seg mye om dette? Har ikke Israel tatt hele landet? Og Israel holder det? Hvor er den moralske «indigasjonen»?

Brudd på menneskelige rettigheter og på internasjonal rett – det veier ikke tungt for mange.

Israel ønsker å utslette Palestina

Israel vil utslette Palestina. Erindringene skal svekkes så bare Israel – invasjonsmakten – skal stå igjen. Det er en prosess som Israel har bedrevet helt siden Israel okkuperte Palestina, og drives videre i dag.

Men husk disse sannheter når det gjelder Israel og Palestina – et land skal viskes bort! Tilbake er velvillig PR om Israel, et fascinerende og vennlig land. Dette er sannheter om Israel – som medier ser bort fra! I spørsmål om invasjoner og folkenes rett, nå i fokus. Det er medienes valg.

Palestinerne har rett til selvbestemmelse

FN har slått fast at palestinerne har rett til selvbestemmelse. Det heter i Hovedforsamlingens resolusjon 3089:

Hovedforsamlingen minner om «at det palestinske folket er berettiget for rett til selvstyre».
Og i denne resolusjonen, 3236:
Hovedforsamlingen «bekrefter de umistelige rettigheter til det palestinske folket, inkludert retten til selvbestemmelse uten ytre innblanding; retten til nasjonal uavhengighet og suverenitet …»

Dette er blant palestinske menneskerettigheter slått fast av FN. Hvem bryr seg mye om det? De som skriver i aviser, har fokus andre steder.

Israel har okkupert Jerusalem

Jerusalem er okkupert. Men protester fra vår side: de styrende i Vesten, uteblir. Mange merker seg spesielt Jerusalem. Jerusalem – hele Jerusalem – er okkupert by! Ifølge FN og internasjonal rett.

FN er klare på det. Dette er et utvalg resolusjoner blant mange andre:

FNs Hovedforsamling. Resolusjon 181 (1947)

«Jerusalem by skal være en corpus separatum (separat område) under et spesielt internasjonalt styre og skal bli administrert av De forente nasjoner.»

FNs Sikkerhetsråd. Resolusjon 267 (1969)

«Sikkerhetsrådet … Kritiserer på sterkeste vis alle tiltak som er gjort for å endre status for byen Jerusalem; Bekrefter at alle lovgivende og administrative tiltak og handlinger gjort av Israel i den egentlige mening å endre status til Jerusalem, inkludert ekspropriering av land og eiendommer på det, er ugyldige og kan ikke endre dets status;

… Inntrengende oppfordrer på nytt Israel til omgående å gjøre om fra alle tiltak truffet av det som kan bidra til å endre status til Jerusalem by, og i fremtiden avstå fra all virksomhet som kan ha slik effekt; …»

Palestinerne ble fordrevet av Israel

Palestinere er blitt drevet ut av hjemlandet sitt, Palestina. Anti-sionistiske jøder har skrevet om dette. Et eksempel: Ilan Pappe. Han forteller i boka si: «The Etnic Cleansing of Palestine:

«Rundt en million mennesker ble fordrevet fra sine hjem foran geværmunninger, sivile ble massakrert, et hundretall palestinske landsbyer ble bevisst ødelagt. Sannheten om massefordrivingen er blitt systematisk fordreiet og fortiet.

Men hadde den funnet sted i det 21. århundre kunne den bare bli kalt ‘etnisk rensing’». (Ilan Pappe. «The Ethnic Cleansing of Palestine».)Israel brukte terror for å drive palestinerne bort («etnisk rensing»)

Terror var Israels metode for å fordrive palestinerne.

Bilde over: Fra «Heltenes Hall», et museum i Jerusalem der den sionistiske terror blir hyllet.
(Foto: Trond Ali Linstad.)

Bilde over til høyre: Rabin og Ben-Gurion, framtredende israelske ledere, fordrev 50 000 sivile palestinske arabere palestinske arabere fra de palestinske byene Ramla og Lydda i 1948 for å «rense» området. «De dro ikke frivillig,» skrev Rabin i biografien sin, «vold og skremmeskudd ble brukt». Innbyggerne «lærte leksen sin», skrev han. (Kilde: Newsweek 5. november 1979.)


Palestinerne har rett til å vende tilbake til sine hjem

Palestinske flyktninger har rett til å vende tilbake til sine hjem, landsbyer og byer i Palestina som de ble drevet bort fra. Og som koloniserende sionist-jøder har okkupert og tatt over. Flyktningene har fortsatt nøklene til sine hjem. FN slår fast retten:

FNs Hovedforsamling. Resolusjon 3236 (1974)

Hovedforsamlingen … «Bekrefter palestinernes umistelige rett til å vende tilbake til sine hjem og eiendommer som de er blitt fordrevet og revet opp fra, og påkaller at de får vende tilbake.»

Israel er en rasistisk, apartheid stat på palestinernes bekostning

Amnesty International har fordømt Israel som en apartheid stat. Flere andre instanser har gjort det samme.

Palestinerne har rett til væpnet motstandskamp

Palestinerne er et undertrykt folk med Menneskerettigheter. De har rett til å gjøre motstand, også med væpnet kamp. Det er en rett, gjentatt av FN:

 FNs Hovedforsamling. Resolusjon 3070. (1973)

Hovedforsamlingen … «Bekrefter det rettmessige ved folks kamp for frigjøring fra kolonialistisk og utenlandsk dominans og fremmed undertrykking med alle midler, inkludert væpnet kamp;fordømmer alle regjeringer som ikke erkjenner folks rett til selvstyre og uavhengighet, spesielt folk i Afrika som fortsatt er under kolonialistisk dominans og det palestinske folket; …»

Palestinerne har Menneskerettigheter

Det er fokus på folks selvbestemmelsesrett. Motstand mot aggresjoner og krigshandlinger, blokkpolitikk og militær-hegemonistiske framstøt: Det tjener ikke folk og fred. Som i Ukraina.

Men prinsipper bør gjelde og være respektert! Opptrer man partisk med valgte agendaer, på siden av prinsipper om rettferd? Mon ikke USA med venner gjerne gjøre det!

Hva med palestinske rettigheter? Glem ikke at landet deres, Palestina er stjålet! Hus og hjem ødelagt. Etnisk rensing og stats-terrorisme. Alt fra okkupantmakten Israels side. Med «forglemmelser» fra USA og Vesten, vi må kunne minne om det. Ingen fred uten rettferd.


Palestinske rettigheter er gjort til frase. De passer ikke inn i samtalen, heller ikke nå. Prinsipper gjelder ikke, presse og politikere gjør fokus-valg ut fra hvor de står. Det blir ensidig kunnskap.

Trond Ali Linstad

132770cookie-checkPalestinske rettigheter i en militær krigstid