Palestina og Israel

Palestina og FN

FNs generalforsamling har erklært 29. november å være Internasjonal solidaritetsdag med det palestinske folket, som det heter i en resolusjon fra organisasjonen (res. 32/40). Resolusjonen erkjenner behovet for ?i størst mulig grad å spre informasjon om de umistelige rettighetene til det palestinske folket og FNs anstrengelser for å for å fremme realiseringen av de rettigheter?. Så vi kan trekke fram noen FN-vedtak om Palestina.


Den nevnte resolusjonen uttrykker ?dyp bekymring? over manglende løsning på det palestinske problemet, som derfor fortsetter å true ?internasjonal fred og sikkerhet?. En rettferdig og varig fred i Midtøsten kan ikke bli etablert, i følge resolusjonen, ?uten en rettferdig løsning på det palestinske problemet på basis av en virkeliggjøring av de umistelige rettigheter til det palestinske folket, inkludert retten til å vende hjem og retten til nasjonal uavhengighet og selvstendighet i Palestina?. Tilsvarende resolusjoner fra FNs side er vedtatt en rekke ganger.

Forflytning og okkupasjon. Det er viktig å minne om dette. Hovedforsamlingen har spesielt notert hvordan ? de israelske okkupasjonsmyndighetene har fortsatt å treffe tiltak som hindrer den forflyttete befolkningen i å vende tilbake til sine hjem og leire i de okkuperte områdene ? og videre forandringer som blir gjort i den fysiske og befolkningsmessige strukturen i de okkuperte områdene ved å forflytte innbyggere, overføre (egen) befolkning, ødelegge byer, landsbyer og hjem, og etablere israelske bosettinger ? i strid med regler i Geneve-konvensjonen hva angår Beskyttelse av sivile under krig, av 12, august 1949, så vel som relevante FN-resolusjoner, og bekrefter at FN anser slike tiltak som ugyldige? (res. 3089).

Selve okkupasjonen er fordømt. Hovedforsamlingen har en rekke ganger erklært det utillatelige ved ?å erverve landområder ved makt?, og har særskilt navngitt Israel (res. 2949).

Rett til væpnet motstand. Vi kan gå et skritt videre. Hovedforsamlingen har også ?bekreftet det rettmessige ved folkenes kamp for frigjøring fra kolonial og utenlandsk dominans og fremmed undertrykking ved alle mulige midler, inkludert væpnet kamp? og har i den sammenhengen spesielt nevnt palestinerne (res 3070). (Og dette gjelder vel også for Hamas?)

Selvstendighet og uavhengighet. Hovedforsamling har ?bekreftet de umistelige rettighetene til det palestinske folket i Palestina, inkludert retten til selvbestemmelse uten fremmed innblanding; Retten til nasjonal uavhengighet og selvstendighet? (res. 3236). Den retten er gjentatt mange ganger.

Okkupert Jerusalem. Jerusalem er okkupert by, også ifølge FN. Både hovedforsamling og sikkerhetsråd har en rekke ganger understreket dette, og fordømt Israels tiltak for å annektere byen. Sikkerhetsrådet har slått fast ?at alle juridiske og administrative tiltak og handlinger gjort av Israel, inkludert ekspropriering av jord og eiendommer på den, og som bidrar til å endre den legale status av Jerusalem, er ugyldige og ikke kan endre denne status? (res. 252). Hovedforsamlingen har gjort det samme.

FN blir ofte ? med rette ? ansett som en institusjon som i hovedsak styres av stormaktene, og særlig av USA. Disse bruker organisasjonen i samsvar med egne ønsker. De viser til FN-resolusjoner når dette tjener deres interesser, eller de neglisjerer resolusjoner når dette måtte være opportunt. Men i blant blir folkelige stemmer hørt, som i resolusjonene over. Vi minner om dette, på denne FNs solidaritetsdag med det palestinske folket.

21080cookie-checkPalestina og FN