Riter

Salaat, den islamske bønnen

Skal vi snakke litt om bønnen? Den rituelle bønnen som muslimer er pålagt å si, fem ganger om dagen.
    Men først, den foreskrevne vask:
    “Dere som tror! Når tiden kommer for bønn, vask ansiktet og hendene til albuene, stryk hodet og føttene til anklene.” (5, 6)

En person kan lede bønnen. Andre stiller seg på rekke bak. Ansiktene er vendt mot Mekka.
    Språket i bønnen er arabisk, den siste profetens (Muhammads) og Koranens språk.
    Slik begynner den:
    “Allahu akbar!” Gud er Størst!
    Gud er Den opphøyde, ufattbare, bortenfor all forstand. Vi søker nærhet til Ham.

Vi leser første vers av Koranen:
    “Bismi llahi r-rahmani r-rahim”. I Guds navn, Den barmhjertige, nådige. En muslim begynner all sin tale og handling i Guds navn.
    “Al-hamdu lillahi rabbi l-alamin.” Lovet være Gud, all verdens Herre!
    “Ar-rahmani r-rahim.” Den barmhjertige, nådige.
    “Maliki yawmi d-din.” Styrer over Dommens dag.
    “Iyyaka nabudu wa-iyyaka nastain.” Vi dyrker kun Deg, og ber bare Deg om hjelp!
    En muslim tror bare på Gud/Allah, som han stoler på. Han kan ta imot hjelp andre byr ham, i vennskap eller som del av en avtale. Men han føler seg ikke forpliktet eller skyldsatt. Og han setter ikke andre i skyld.
    “Ihdina s-sirata l-mustaqim.” Før oss på den rette vei!
    Sirata l-ladhina anamta alayhim.” Veien til dem du velsigner.
    “Ghayri l-maghdubi alayhim wa-lad-dalin.” Og ikke får av Din vrede, eller går galt avsted.

Så sier han et annet vers av Koranen, etter valg. For eksempel dette:
    “Bismi llahi r-rahmani r-rahim”. (112) I Guds navn, Den barmhjertige, nådige.
    “Qul huwa llahu ahad”. Si: Han er Den ene Gud!
    “Allahu s-samad.” Gud! Den evige, Opphav til alle ting.
    “Lam yalid wa-lam yulad”. Han unnfanger ingen, og er ikke unnfanget.
    “Wa-lam yakul lahu kufuwan ahad.” Og Han er uten like.

Han bøyer seg framover, med hånden på knærne, og sier for eksempel (dette kan variere):
    “Subhana llah, subhana llah, subhana llah.” Gud er Opphøyet, Fullkommen!
    Han retter seg, med ordene:
    “Allahu akbar.” Gud er Størst.
    Og legger seg på knærne, med pannen mot gulvet, og gjentar for eksempel:
    “Subhana llah, subhana llah, subhana llah.” Gud er Opphøyet, Fullkommen.
     Han setter seg tilbake, med bøyde knær, og strekker seg fram igjen:
    “Subhana llah, subhana llah, subhana llah.” Gud er Opphøyet, Fullkommen!
    Så gjør han det en tredje gang:
    “Subhana llah, subhana llah, subhana llah.”
    Med dette mener han å si: “Gud! Du er den eneste Storhet som jeg bøyer meg for! Andre ærer rikdom, eller personer med makt. Men jeg er muslim! Og aldri skal min frie vilje krøkes, eller mitt hode bøyes, for andre enn Deg.”

Nå har han gjennomført en grunnenhet i bønnen.
    Morgenbønnen har to, middags- og ettermiddagsbønnen fire, kveldsbønnen tre, og nattbønnen fire slike enheter.
    Han bekrefter troen etter siste enhet:
    “Ashhadu an la ilaha illa llah wahdahu la sharika lah.” Det er ingen annen gud enn Gud, og Han er uten like.
    “Wa-ashhadu anna Muhammadan abduhu wa-rasuluhu”. Mohammad er Guds tjener og sendebud.
    “Allahumma salli ala Muhammad wa-ali Muhammad”. Gud! Velsign Mohammad og de etter ham!
    “As-salamu alaykum wa-rahmatu llahi wa-barakatuhu.” Guds fred, nåde og velsignelse med deg, du Profet!
    “As-salamu alayna wa-ala ibadi llahi s-salihin.” Fred og velsignelse over oss og dem som dyrker Gud!
    “As-salamu alaykum wa-rahmatu llahi wa-barakatuhu”. Guds fred, nåde og velsignelse med alle!

16690cookie-checkSalaat, den islamske bønnen