Iran

Tanker om demokratiet

Vi lærer at «demokratiet» er den høyeste form for styre i et samfunn. «Demokratiet» (vest-demokratiet) må alle akseptere; det er et grunnleggende dogme! Du blir angrepet, om du sier noe annet. Men går det likevel an å reflektere rundt denne styreformen; «demokrati»?


Forskjellige former for demokrati
Det er forskjellige former for demokrati. Her kan vi nevne noen:
– Det greske demokratiet. Der var det de rike som styrte, mens slaver og andre var uten innflytelse.
– Det sosialistiske og kommunistiske demokratiet. Det var arbeiderklassen som skulle styre, mens kapitaleiere og andre ikke skulle ha makt av betydning.
– Det vestlige demokratiet, slik vi kjenner det hos oss.
– Det islamske demokratiet, som også må vurderes.

Det vestlige demokratiet
Grunnteser i det vestlige demokratiet er disse:
1. Det er «folket» som skal bestemme, gjennom valg.
2. Det er «folkeviljen» som skal være autoritet; den øverste myndighet.
3. Folk ? alle folk ? må fritt få gi uttrykk for sine meninger, og gjennom dette ha avgjørende innflytelse på hva som skal skje i staten.

Kritikk av det vestlige demokratiet
– «Folk» kan ikke være siste autoritet (- og er det heller ikke, i det vestlige demokratiet).
– Videre: folk er flyktige og skifter mening.
– Det er ikke standhaftighet og vedvarende kvalitet i en flertallsmening.
– Når TV, ukeblader, aviser og andre medier skal være «folkelige» og «tekkes» folk, blir de tomme og platte. De gir ingen veiledning i livet.
– I det vestlige demokratiet gis det ikke tilstrekkelig vekt for en moralsk og anstendig væremåte, henimot et rikt og godt liv.
– Det er i virkeligheten ikke «folket» som styrer! Det er maktgrupper, organisasjoner, og personer i posisjoner og i gitte roller, som former og styrer samfunnet! De produserer samfunnets ideologi! Og de reproduserer, og «gjenskaper» – seg selv (og med dette, gjeldende styreform).
– Som noen har sagt: De ledende tanker i samfunnet, er de tanker som maktgruppene har (ikke tanker som springer ut av folket).
– Slik blir «valget» for folk mellom «Arbeiderpartiet og Høyre (og andre)», uten at man har kunnskap om andre systemer.

Det islamske demokratiet
1. Den øverste autoritet, eller myndighet, i samfunnet er ikke «folket», eller «folk flest». Det er for muslimer bare én og avgjørende autoritet, og det er Allah/Gud.
2. Islamske ledere har fremtredende posisjoner i samfunnet. De er ledere, hjelpere og veiledere for folk.
3. Folk velger ut muslimske ledere ved å knytte seg til gode personer og imamer som en respekterer.
4. Folk gir tilbakemelding om hvordan samfunnet fungerer. De bidrar med innvirkning ved shura; folkemeninger/folkeavstemninger (slik Koranen sier).
5. Respekt og verdighet er viktig i samfunnet. Alle mennesker skal ha samme rett.

Argumenter for det islamske demokratiet
– Det er streket opp i Koranen. Og praktisert under profeten Muhammed (fred med ham).
– Islam er et politisk system; og langt mer enn en rettledning for bønn, faste, og hvordan man gjør hadj (pilegrimsreisen).
– Det meste av tekster i Koranen angår juridiske, økonomiske, organisatoriske og politiske spørsmål, og altså: byggesteiner for et islamsk samfunn.
– Veiledningen er systemet under profet Muhammed (fmh).

Det norske samfunn
Vi lever her i Norge. Og skal følge norsk lov. Her gjelder det vestlige demokratiet, som vi skal respektere.

Men det finnes et annet system. Muslimer har, overordnet sett, et eget, islamske system. Som de mener skal være best for alle. Det skal man ikke glemme! Og det selv under press fra den rådende ideologien; i det vestlige demokratiet.

27910cookie-checkTanker om demokratiet