Palestina og Israel

Israel bryter folkeretten

Jan Benjamin Rødner, styremedlem i Med Israel for fred, argumenterer i denne avis (Vårt Land) 30. juli for at Israel ? i disse Gaza-tider, som Rødner skriver – ikke bryter folkeretten. Men Rødner tar feil! For saken er denne: Rødner og det Israel han forsvarer, godtar ikke viktige sider ved folkeretten i de områder, og under de forhold, som Rødner i sin artikkel omtaler!


Den «folkerett» han viser til ? og som han mener Israel overholder ? er amputert og begrenset! Deler mistolker han også.

Erobring av landområder
Den internasjonale domstol i Haag ? FNs og folkerettens internasjonale domstol ? har kritisert Israel for ikke å ville akseptere og følge viktige sider ved folkeretten, i de palestinske områder som Israel okkuperer. Blant «regler og prinsipper i internasjonal lov» som domstolen viser til, i sin kritikk av Israel, er Artikkel 2, paragraf 4, i FN-pakten ? om «bruk av vold mot den territoriale integritet» av en annen part. Domstolen refererer til Generalforsamlingens resolusjon 2625 (XXV) der det blir understreket at: «Ingen territoriell overtakelse som resultat av trussel eller bruk av makt skal bli ansett som legal.» Israel godtar ikke dette.

Skal vi her minne om at Israel har okkupert, og annektert, Jerusalem? Og det gjelder for hele byen! Også Israels «overtakelse» – etter bruk av væpnet makt – av omfattende områder på Vestbredden, senere fylt opp med jødiske bosettinger; som store byer, er ifølge FN-domstolen» ikke «legal» handling. Det er «overtakelse» i strid med folkeretten! Rødner, derimot, mener Israels okkupasjon av Vestbredden ikke skal være ulovlig; en påstand uten belegg.

Jerusalem
Byen Jerusalem trenger en videre kommentar. Israels okkupasjon og annektering av Jerusalem er i strid med folkeretten! FNs Sikkerhetsråd har, blant annet i resolusjon 298, uttalt seg om den del av byen som Israel tok ved krigen i 1967. Og rådet «bekrefter på mest tydelig vis, at alle lovmessige og administrative tiltak iverksatt av Israel for å endre status til byen Jerusalem, inkludert overtakelse av land og eiendommer, forflytning av befolkningsgrupper, og lovgivning med det mål å innlemme den okkuperte del, er fullstendig ugyldige og kan ikke endre den status.»

Rådet «henstiller påtvingende til Israel», i den samme resolusjonen, om å omgjøre alle tidligere tiltak og handlinger, og ikke ta nye skritt som kan «endre byens status, eller negativt påvirke innbyggernes rettigheter og det internasjonale samfunnets interesser, eller en rettferdig og varig fred». Alt sammen er avvist av Israel.

Bosettingene
Og når det gjelder bosettingene, som Rødner med fordel for seg, ikke omtaler, så er de av FNs Sikkerhetsråd vurdert som «et eklatant brudd» på internasjonal rett! FNs og folkerettens internasjonale domstol har uttalt det samme; at Israels bosettinger er i strid med folkeretten.

Palestinske rettigheter
FN-domstolen har påpekt folkenes selvbestemmelsesrett ? inkludert palestinernes ? som en folkerett. Domstolen har kritisert Israel for ikke å respektere den retten, i okkuperte, palestinske områder. Israel opererer med en egen forståelse av situasjonen i de områder; disse er ikke okkuperte områder, men kun «administrerte», på «legalt» vis, av Israel.

Israel har vært avvisende til å anerkjenne at Den fjerde Geneve-konvensjon ? nok en del av Folkeretten ? skal gjelde for Israel i områdene. FN-domstolen har kritisert Israel for det. Domstolen har påpekt at Israel må anse seg bundet av den konvensjonen, som angår beskyttelse av sivile – «i hendene på okkupasjonsmakten», for å bruke domstolens ord.

Israel har ikke villet godkjenne at også andre internasjonale lover og menneskerettigheter skal gjelde for dem, i de «administrative» områder. FNs domstol har imøtegått dette, og gjort klart at den «ikke kan akseptere Israels syn». (Kilde: FN-domstolens legale vurdering av Israels mur i okkuperte palestinske territorier, 2004.)

De palestinske flyktningenes har rett til å vende hjem! Det er en folkerett! Som ingen kan ta fra dem. Rødner vil riktignok gjøre det, som en forutsetning for fred, skriver han! Mens forholdet snarere er omvendt; fullgjøring av den retten er nødvendig for en varig fred.

Gaza er okkupert
Rødner hevder at Gaza ikke er okkupert. Men hva er en okkupasjon? Ifølge internasjonal lov er Israel fortsatt okkupant i Gaza, og har som okkuperende makt ansvar for Gazas befolknings velferd! Israel kontrollerer fortsatt adgang til, og bevegelser ut av, Gaza. Gazas befolkning er stengt inne, og befinner seg som i et fengsel.

Motstand mot okkupasjon
Ifølge folkeretten er det fullt lovlig for et folk å yte væpnet motstand mot en okkupant! FNs Generalforsamling har bekreftet dette (resolusjon 3070 (XXVIII). Og det palestinske folket er spesielt blitt nevnt. Jeg noterer at Rødner ikke har argumenter mot den rett. Han kommenterer kun ytringsformer for den.

Palestinerne og folkeretten
Så blir den samlete konklusjon denne, og ikke så uventet ? at palestinerne; et kolonisert og okkupert folk, er de som har folkeretten med seg! Det er et godt utgangspunkt.

27050cookie-checkIsrael bryter folkeretten