Palestina og Israel

Med front mot Israel

Det palestinske folket er under press. USA med støtte fra allierte, som England, Frankrike og EU, har som mål en ?fredsløsning? mellom palestinerne og staten Israel, kanskje i løpet av ett år,…


… der det av palestinerne vil bli forventet nye vesentlige innrømmelser. Venner av Palestina må stå fast mot dette presset, og se frem mot et mest mulig samlet front i det palestinske folket, til å motstå det. I den grad vår stemme teller bør vi være med på, så langt mulig, å styrke den.

Da må vi være klar over dette, at det palestinske folket er splittet: Vi har den folkevalgte regjeringen i Gaza, der Hamas er den sterke part. Og vi har på den andre siden, den (på overtid) styrende myndighet på Vestbredden, med Mahmoud Abbas som leder og president. Vi vet at de to parter har forskjellig tilnærming til ?fredsanstrengelsene? fra USA.

Jeg har fremmet Hamas sitt syn. Og det må vel være legitimt? Liksom Line Khateeb, nåværende leder i Palestinakomiteen, fremmer Mahmoud Abbas sitt syn, i et intervju i Klassekampen, tirsdag 7. september, der de synspunkter som Hamas står for blir avfeid som ?ikke å tjene saken??

Hva er Hamas sitt syn? Når det gjelder spørsmålet om forhandlinger, er Hamas sitt syn det samme som jeg fremla i min appell på demonstrasjonen i Oslo, på Al Quds- (Jerusalem-) dagen: Ingen påtvungne forhandlinger med USA og det sionistiske (israelske) regimet! Palestinerne vil bli den tapende part! Mens Line Khateeb fremmer Abbas sitt syn, og mener ?det er ingen vei utenom forhandlinger for å komme frem til en løsning? (Dagsavisen, 19. august).

Hva mener Hamas om selve konflikten? Der legger de vekt på ?væpnet kamp mot Israel for å bringe det regimet til opphør?. Sitatet er riktignok fra Khomeini, men la oss ikke gjøre et poeng av det. For det er Hamas sitt syn. Mens Line Khateeb liksom Mahmoud Abbas, er opptatt av ?behovet for stabilitet og fremtidsutsikter? også for staten Israel. (Dagsavisen)

Slik finnes det to syn, blant palestinerne og deres venner. Jeg har referert Hamas sitt syn. Det er galt å bare avfeie det.

For slik er virkelighetens verden. Skal det ene syn ha forrang for det andre? I så fall vil jeg minne om at det som i dag er Hamas sitt syn, på de spørsmål som over er nevnt, i årevis har vært Palestinakomiteens syn ? også i de årene som jeg var formann ? til det nå synes å skje en glidning, henimot godkjenning av den israelske staten – om det er det som skjer?

Jeg håper det ikke er slik, men at Palestinakomiteen og andre palestinavenner skal stå fast på det som i solidaritetsarbeidet alltid har vært barnelærdom: Israel er et kolonialistisk fenomen! Full støtte til den palestinske frigjøringskampen!


Svar til Line Khateeb

Av Trond Ali Linstad – 09.09.2010

?Det er palestinerne selv som skal definere sin motstandskamp,? skriver
Line Khateeb, i et svar til meg, i Klassekampen 13. september. Ja visst!
Men hvordan kommer dere mening til uttrykk? Line Khateeb legger til
grunn en nylig utført spørreundersøkelse av det norske Fafo(!)

I den synes det å fremgå at palestinerne ønsker mer fokus på sivil,
ikke-voldelig motstand, og forbeholdent kan tenke seg forhandlinger med
Israel. ?Å støtte palestinerne sin kamp vil i henhold til dette være å
støtte den daglige kampen mot bosettere, israelske soldater og andre
former okkupasjonen tar,? skriver hun. Men – fins ikke andre dokumenter
å legge til grunn for solidaritetsarbeidet enn en tidsfarget undersøkelse fra Fafo? Og mer vektige dokumenter enn den?

Videre ? og langt mer alvorlig: Den Fafo-rapport som Line Khateeb vil
legge til grunn, for sin ?støtte til palestinernes kamp?, som hun
skriver, tar ikke engang hensyn til de palestinerne som er blitt
fordrevet! Palestinske flyktninger i utlendighet, ofte i store leire, i
Jordan Libanon og Syria, var ikke med i undersøkelsen! Har Line Khateeb
glemt dem? Lytter hun ikke til deres mening, når hun definerer
motstandskampen? Da kommer hun ille ut.

Og Line Khateeb gjør det. Hun har valgt den enkle vei med tro på
forhandlinger ? mellom Mahmoud Abbas sin fraksjon på den ene siden, og
Israel og USA på den andre. Hun mener forhandlinger vil kunne gi
?stabilitet og fremtidsutsikter? også for staten Israel! Da har hun
forlatt et grunnleggende palestinsk standpunkt, om Israel som
kolonialistisk fenomen (nylig påpekt også av Midtøsten-kjenneren Robert Fisk). Er Israel en legitim stat?

Line Khateeb synes å mene det. Hun tar Israel i forsvar, og skriver at
samme folkerett må gjelde for både palestinerne og Israel. Og når hun
skriver om ?okkupasjonen?, så mener hun Vestbredden og Gaza. Men står
ikke Israel selv i dag på okkupert mark? Om ikke Haifa, Jaffa og Ramla
er okkuperte områder ? i dag utgjør de staten Israel ? så hvilken rett
har palestinske flyktninger, i ti-år på vent i sine leire, til å vende
tilbake til de byer? Har hun glemt dem?

Så har de rett de som sier, at staten Israel må bringes til opphør (-
ja, gjerne ?ødelegges?, om en vil, i en historisk prosess med fokus på
Israels karakter, snarere enn på Fafo-rapporter). Det bør være
prinsipper som blir lagt til grunn, i støtten til motstandskampen.

22690cookie-checkMed front mot Israel