Spørsmål og Svar

Gjelder likestilling?

Spørsmål:

Hei! Er visse stillinger forbehold menn, og kvinner? Og kan menn og kvinner delta på alle nivåer i samfunnet? Hva med likestilling?


Svar:

Takk for spørsmål.

Først til likestilling. Den generelle regelen er at menn og kvinner kan delta i samfunnsmessig, sosialt og politisk arbeid på lik linje. Det er en historisk tradisjon at muslimske kvinner har vært med i valg av ledere, i offentlige virksomheter, ved utformingen av lover, i statlig administrasjon, i forskning og undervisning, og vært aktive på slagmarken, på linje med menn.

Dette har skjedd uten å overse menn og kvinners særegne kvaliteter og oppgaver som henger sammen med dette.

Det er i Islam ingen begrensning når det gjelder å gjøre nytte av kvinner og menns evner på noen områder (Jamal Badawi).
Islam foreskriver full deltakelse av kvinner på alle områder av samfunnet, og avviser enhver form for begrensning (Muhammad Khatami).
Kvinner kan delta på alle måter i samfunnet, sosialt, politisk og økonomisk, uten noen form for innskrenkning. (Muhammad Khatami).
Det må gjøres slutt på mannlig overhøyhet (Muhammad Khatami).

Hva med kjønnenes roller? Tradisjonelt sett har det vært stilt spørsmålstegn ved visse roller for kvinner. For eksempel: Kan kvinner være dommere? Javisst. Tidlige islamske rettslærde, som Abu Hanifa og Al Tabari slo fast dette. Hva med rollen som president, eller statsminister? "Ikke noe i Koranen taler for at kvinner ikke skal kunne være statsledere". (Jamal Badawi) Kan kvinner lede felles bønn? Avstand mellom kvinner og menn under bønnen er hensiktmessig, for ikke å avlede hverandre. Tradisjonelt har menn ledet fellesbønnen. Men Profeten ba en gang en kvinne, Um Waraqah, lede bønn med barn og en voksen mann til stede, så i prinsippet kan kvinner lede felles bønn. Respekterte islamske rettslærde (Al Mozni, Abu Thawr, Al Tabari, Ibn Hanbal m.fl.) har slått fast at kvinner kan lede menn og kvinner i tarawih-bønn. (Se Jamal Badawi: Gender Equity in Islam. Indiana 1995.)

Skal menn stå foran kvinner når man ber? "Det er ikke påbud om det." (Ayatollah Khamenei: Practical Laws of Islam. Vol. One, London 1998).

Slik er det i Islam likestilling. Kvinner og menn har samme rett. Samtidig er ikke menn og kvinner like, og forskjellen blir verdsatt. Menn er menn, og kvinner er kvinner, slik er det fra naturen. Noen roller er best for den ene, eller for den andre. En kvinne kan være sersjant, og styrte over minefeltene, med maskingeværet knatrende mellom hendene. Men kanskje passer den rollen best for mannen? Og hvem går svanger med, føder og dier, barn? Hvordan verdsetter vi morsrollen?

Menn og kvinner har samme verd. De har lik rett. Men noen roller kan med fordel fordeles.

19810cookie-checkGjelder likestilling?