Kristendom

Pavelig dumhet

Pave Benedict XVI har skapt røre med en ubetenksom, mange vil si uforstandig, uttalelse om islam. Han har sagt at islam representerer ’ondskap og umenneskelighet’. Muslimer har, med rette, reagert i hele verden.

Uttalelsen er beklagelig av flere grunner. En ting er at den selvsagt er feil; islam er en guddommelig åpenbaring som viser rett vei for mennesker. En annen ting er at den strider mot det som tidligere har vært den katolske kirkes holdning til muslimer og islam.

Kardinal Francis Arinze, president i Det pavelige råd for interreligiøs dialog, skrev i en hilsen til muslimene under ramadan i 1999: ”Kjære muslimske venner. (…) Mellom våre to religioner finnes det en betydelig grad av enighet når det gjelder det å vise barmhjertighet mot sine medmennesker. Er ikke dette et stort område for samarbeid mellom kristne og muslimer som trenger å utvikles? (…) På mine egne vegne og på vegne av katolikker i hele verden ønsker jeg dere, kjære muslimske venner, en overflod av guddommelig velsignelse og uttrykker på nytt mitt vennskap og min aktelse.” Og det var en annen tone enn den som nå uttrykkes, om islams ’ondskap og umenneskelighet’.

Den uttalelsen stride også mot andre grunnleggende dokument fra den katolske kirke. Vatikanets har tidligere utferdiget et skriv med navnet Orientering for en dialog mellom kristne og muslimer (1970). Der pekes det blant annet på behovet for ’en revurdering av vår holdning til og en kritisk gjennomgang av våre fordommer til’ islam. Det heter videre at kristne må kvitte seg med ’foreldete forestillinger fra fortiden, og fordreide fordommer og sladder”. Og de må ’erkjenne tidligere urettferdigheter mot muslimene som Vesten, med sin kristne oppdragelse, må klandres for’.

Pave Johannes Paul II hadde denne holdning: ”Selv om det i århundrenes løp har oppstått ikke så rent lite uenighet og fiendskap mellom kristne og muslimer, oppfordrer Det hellige og ukrenkelige konsil til å glemme fortiden og til oppriktig å vise gjensidig forståelse, og sammen forsvare og gå inn for sosial rettferdighet, de moralske verdier, fred og frihet blant alle mennesker.’ (Over håpets terskel.)

Pave Benedict XVI velger eksempler fra fortiden, og fremlegger fordomsfulle uttalelser mot muslimene. Er Kirken i strid med seg selv?

Vi håper at paven vil beklage sin uttalelse, og ikke bare reaksjonene som er kommet på den. Det vil kunne gjenopprette et klima for dialog.

16810cookie-checkPavelig dumhet