Kristendom

Hva er kristendom; hvem er «kristne»?

I denne høytidelige juletid – med kirkegang (for mange) og julesanger, hva hyller man egentlig ved dette; hva er innholdet i det kristne budskapet? For dem som legger dette til grunn, mener jeg, for mange feirer jul fordi sola snur; nå går det mot lysere tider, og det er fest med familie og venner, med gaver og hyggelig samvær. Men tilbake til det kristne budskapet.

Stor uvitenhet
«Det hersker stor uvitenhet om hva kristendom er», heter det i forordet til en sentral bok: Den norske kirkes bekjennelsesskrifter (Arve Brunvoll). Disse har «rettslig status som bekjennelsesgrunnlag for Den norske kirke.» Og de er «forpliktende norm for forkynnelse og opplæring i kirke og skole».

Hva kristendom er, definert av kirken selv. Det gjør boka interessant å lese. For å vite hva kristendom er, definert av kirken selv. Og hvem som ifølge dette, er å betrakte som «kristne».

Bekjennelsesgrunnlaget
Den augsburgske bekjennelsen (confessio augustana; CA) «er det viktigste bekjennelsesdokumentet i alle lutherske kirker i dag også.» Det slås fast i boka. Vi vil vite hva dokumentet – «offisiell framstilling av den lutherske lære», som det står – fremmer av syn, grunnleggende for den kristne kirken.

Grunnleggende for den kristne kirken. Vi finner det i boka.

Det står om «De viktigste trosartiklene»:

  1. Om Gud

«Våre menigheter lærer samstemmig at avgjørelsen på det nicænske kirkemøte om det gudommelige vesens enhet og om de tre personene er rett, og at man må tro det uten noen tvil, nemlig at der er ett guddommelig vesen, som både kalles Gud, … og at det likevel er tre personer, av samme vesen og makt og like evige, Fader, Sønn og Hellig Ånd.»

 Det står om «muhammedanerne», dvs. muslimene: «Våre menigheter … fordømmer alle vranglærer som … muhammedanerne». Og forklart: «Muhammedanismen er en etter-kristen religion og innebærer en avvisning av den kristne tro på Jesus Kristus som Gud.» 

  1. Om arvesynden

«Like ens lærer de at alle mennesker … blir født med synd … (som) fører med seg den evige død for dem som ikke blir gjenfødt ved dåp og Den Hellige Ånd.»

  1. Om Guds Sønn

«Like ens lærer de at Ordet, det er Guds Sønn … har lidt, er korsfestet, død og begravet, for at han skulle forlike Faderen med oss og være et offer, ikke bare for arvesynden, men også for alle menneskers gjerningssynder.»

 Guds sønn, Jesus Kristus, må forlike Faderen /gjøre Faderen forsonlig med oss ved sin offerdød. «Han … (skal) gjøre dem hellige som tror på ham» … Den samme Kristus skal komme igjen for alles øyne for å dømme levende og døde …» 

  1. Om Kristi gjenkomst til dom

«Like ens lærer de at Kristus ved verdens ende skal vise seg for å dømme, og at han skal vekke opp alle døde. De fromme (troende) og utvalgte skal han gi evig liv og evige gleder, men de ugudelige mennesker og djevlene skal han fordømme til å pines uten ende (fordømme i helvete og den evige straff).»

 Ingen ende på evig pine. «De fordømmer gjendøperne, som mener at det skal være en ende på de fordømte menneskers og djevlers straffer.» 

  1. Om troen og de gode gjerninger

«Av nåde er dere frelst, ved tro, og det ikke av gjerninger.» (Paulus, Ef. 2 (8)). «Gjenløsningen (skjer) ved Kristi blod

Luthers lille katekisme

«Hva sier nå Gud om alle disse budene sine? Han sier dette: ‘Jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedrenes synd på barna sine inntil tredje og fjerde ættledd hos dem som hater meg, men gjør vel i tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud.’»

Om frelsen. «Jeg tror at Jesus Kristus er sann Gud … kjøpt meg fri og frelst meg fra alle synder … med sitt hellige, dyre blod og sin uskyldige lidelse og død.» 

Oppsummert, hva kristendom egentlig er

«Det hersker stor uvitenhet om hva kristendom er», som det heter i forordet til boka. Boka presenterer «bekjennelsesgrunnlag for Den norske kirke.» Som er «forpliktende norm for forkynnelse og opplæring i kirke og skole».

Les tekstene over en gang til! Og se «hva kristendom er.» Slik kirken definerer det selv, når den retter opp «stor uvitenhet». Og samtidig klargjør sant «troende»/«kristne».  Enhver får finne sin plass. Men er mennesket gitt å tenke og sanse, blir det betenkninger til den ovenstående tekst; den kristne kirkes grunnlag.

Tillegg:

 hva-er-kristendom-hvem-er-kristne-1

Spørsmålet diskuteres stadig: Jesu-barnet i krybben, var det menneske eller en gud? Et helt sentralt dogme i kristendom er at Jesus er Gud. Dette opp mot synet til «muhammedanerne» (se over, pkt. 1.), dvs. muslimene, som avviser at Jesus er Gud, men ser han som et menneske, en profet fra Gud. Bibelen hevder ikke at Jesus var Gud; det ble bestemt først av kristne ledere under kirkemøtet i Nikea i år 325 etter Kristus.

Se over, tekst fra en kronikk i Aftenposten 23. desember med kritikk av den siste norske bibeloversettelsen fra 2011 som «gjør Jesus mer guddommelig enn hva godt er», forøvrig skrevet av en teolog.

Trond Ali Linstad

93880cookie-checkHva er kristendom; hvem er «kristne»?