Kristendom

Hva er kristen tro?

?Lærer fakta i kirken ? ikke tro.? Slik lyder en overskrift i Vårt Land 13. november. Artikkelen under viser til at alle som er blitt døpt i Den norske kirke, skal bli opplært i kristen tro. Men prester og kateketer treffer ikke godt i det arbeidet.


Mitt spørsmål blir da dette: Hva er kristen tro? Hva er det de som døpes skal lære? Jeg har fått stukket i hånden en bok som skal svare på dette. Boken heter Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. I introduksjonen heter det: «Vi får ingen bedre hjelp til å forstå Bibelen enn kirkens bekjennelsesskrifter.» (Carl Fr. Wisløff)

Det står i forordet at bekjennelsesskriftene er »forpliktende norm for forkynnelsen og opplæringen i kirke og skole». Da er vel boken den rette til å vise hva kristen tro er.

«Vi tror på én Gud, den allmektige Fader», står det. «Og på én Herre, Jesus Kristus.» «Og på Den Hellige Ånd». Alle tre er av samme vesen. Og de som ikke tror dette blir fordømt. De tre «personer» er hver for seg Gud, men samtidig én Gud, står det.

De tre som hver for seg er Gud, er seg imellom «jevnbyrdige», leser vi. Men den ene; Jesus, er likevel «ringere» enn den andre; Faderen. Og hver den som vil bli salig, fremheves det, må tenke slik.

Den ene Gud; Kristus, sitter ved Guds, den allmektige Faderens høyre hånd, og skal komme derfra for å dømme levende og døde. Dette er den felles kristne tro. Den som ikke oppriktig og fast har denne tro, kan ikke bli salig.

Kristus skal ved verdens ende vekke opp alle døde. De fromme og utvalgte skal han gi evig liv og evige gleder, men de ugudelige mennesker og djevlene skal han fordømme til å pines uten ende. Kristne menigheter skal fordømme de som mener at det skal være en ende på de fordømte menneskers og djevlers straffer.

Dette er forpliktende lære, står det, for kristne forkynnere. Da kan man kanskje forstå at de prester og kateketer som Vårt Land refererer til, finner det vanskelig å få dette frem.

26280cookie-checkHva er kristen tro?