Spørsmål og Svar

Kan vi tolke Koranen selv?

Spørsmål:

Jeg har et spørsmål angående Koranen. Er det riktig at Koranen kan tolkes i henhold til hvilken tid man lever i? Hva menes egentlig med det? Da vil jo enhver person tolke Koranen utifra sine egne synspunkter og meninger, og vi vil sitte igjen med utallige tolkninger i forskjellige retninger. Det kan sikkert skape forvirring hos mange.
Er det ikke slik at vi skal tilpasse oss religionen og ikke omvendt? Venter på svar.


Svar:

Takk for viktige spørsmål. La meg svare slik:

1.) Hva er Islam? Det er et personlig forhold mellom deg og Gud. Det angår din egen holdning til Gud, og ingen ting annet.

Ingen står mellom deg og Gud, du kan ikke "skylde" på andre. Du må selv gjøre dine valg. Du – og ingen andre – er ansvarlig.

Som Gud sier i Koranen: "Dere som tror! Deres sjel er deres eget ansvar!" (5,105)

Fornuft er et redskap som Gud har gitt oss for å orientere oss i forhold til Ham. Gud sier: "De ynkeligste av alle skapninger er dem (…) som ikke bruker sin forstand!" (8,22)

Vi – hver enkelt av oss – må bruke vår forstand, når vi ønsker å nærme oss Gud, og leve slik Han vil.

Når vi lever i en ny tid, og i en ny virkelighet, må vi vite å tilpasse vårt levesett, anpasse vår holdninger til der vi er – under veiledning av vår fornuft og med utgangspunkt i Islams prinsipper. Derfor kunne Imam Ali si: "Du skal ikke oppdra dine barn slik du selv ble oppdratt, for du oppdrar dem til en ny tid."

Det er kloke ord.

2.) Vi skal tolke Koranen ut fra vår egen forstand! Ja, det skal vi faktisk. Det står i Koranen, i hvert fall slik den kan leses.

Gud sa (til profeten Muhammad): "Fremfør dette budskapet (Koranen) til dem av Mine tjenere som lytter til (Mitt) ord og som følger den beste (veien som blir tilbudt der)!" (39,17-18)

Muhammad Asad gir i sin gode oversettelse av Koranen denne forklaring til teksten. Han siterer kjente Koran-tolkere. De hevder at teksten beskriver mennesker som prøver hvert religiøst utsagn i lyset fra sin fornuft, og tar til seg det som fornuften godtar som gyldig eller mulig, og forkaster alt som ikke består fornuftens test.

Teksten "berømmer den som følger det fornuften tilsier, og som trekker sine slutninger i samsvar med en kritisk vurdering, og ved logisk konklusjon" (Razi).

Altså: Hver må tenke selv! Og følge det beste fra Koranen, slik hver tolker den.

Kan hende tolker du ikke rett! Du skal stå til ansvar for det. Du, og ingen annen. Men du kan gjøre undersøkelser, som å lese Koranen grundig, og tenke over det du leser, studere gode (og forkaste dårlige) hadith, lytte til hva imamer mener, for de burde ha gode kunnskaper.

I hvert fall noen av dem. Andre er ikke så dyktige, det er noe vi vet. De kommer fra et annet samfunn, en annen tid og en annen kultur. De har ikke tilpasset seg, slik Imam Ali sier.

3.) Gir det sprikende tolkninger? Det vil nok gjøre det. Men vi slipper ikke unna, likevel. For lytter vi bare (feilaktig) til imamer, er de også innbyrdes uenige. Og mange fremmer tilbakeliggende tanker.

Vær ikke redd for å tenke selv! Gud pålegger oss å gjøre det.

Tilbake til imamene. Noen er respektable og dyktige. Vi bør finne fram til dem. De kan gi innsikt og kunnskap, veilede og opplyse om hvordan vi skal gjøre våre valg.

Andre er ikke dyktige. De har et troverdighetsproblem. Vi bør være kritiske til dem.

De er fast opphengt i gamle lovtolkninger og en ENGINE tenkning som ikke hører til i vår tid. De forholder seg til gamle skrifter og uholdbare "hadith" som er passert av historien.

Vi bør minnes sannheten i dette utsagnet: "Profeten Muhammad er den siste profeten, og Islam er den siste tro. Men lovtolkerne og juristene, er så visst ikke de siste, det kommer nye lovtolkere og jurister etter dem.

Dette fordi historien endres, menneskelig kunnskap vokser og samfunn utvikler seg. Religionen er en evigvarende sannhet. Men vår religiøse kunnskap, og tolkning, endres i samsvar med vår menneskelige vekst. (Soroush: Reason, Freedom, and Democracy in Islam. Oxford 2000.)

4.) Vår religiøse forståelse må alltid vokse, i tråd med vår menneskelige vekst. Samtidig må vår forståelse og kunnskap alltid brynes mot religionens sannhet.

19960cookie-checkKan vi tolke Koranen selv?