Fortjenstmedaljen

Kongens fortjenstmedalje ? en redegjørelse

Den 20. august i år ble jeg tildelt Kongens fortjenstmedalje. Den er nå trukket tilbake. Her kommer en redegjørelse for dette.


Den 20. august i år ble jeg tildelt Kongens fortjenstmedalje som belønning for:

1.) særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, hvor innsatsen har ligget betydelig over det normale og hvor vedkommende også har vist aktivt samfunnsengasjement utover sin arbeidsinnsats,

2.) særlig fortjenstfullt ulønnet innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlige eller private verv, i frivillige organisasjoner eller i annen virksomhet av samfunnsnyttig betydning,

3.) pionerinnsats eller annen spesiell innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid,

4.) en livsinnsats som kan stå som eksempel for andre.

Slik lyder nemlig taleutkastet fra Slottet som skulle vært brukt ved utdelingen av medaljen. Slottet konkluderer i utkastet slik: «Med grunnlag i dette meddeler jeg hermed at Hans Majestet Kong Harald V har funnet Trond Ali Linstad verdig til å motta Kongens fortjenstmedalje.»

Premissene for medaljen er altså gitt, slik som over sitert. På dette grunnlag er jeg blitt tildelt medaljen.

Ytringer
Så har Slottet og Kongen vedtatt likevel å slette medaljen og sagt at det overfor siterte vedtaket, ikke lenger skal gjelde. Grunnene for det første vedtak er ikke blitt endret, men det trekkes inn et nytt element. Og det elementet angår «ytringer». Det heter i Slottets nye vedtak: «Enkelte av Linstads ytringer slik de fremstår og blir oppfattet, er ikke forenlig med medaljens formål.»

«Ytringer» er blitt avgjørende element.

Møte på slottet
På bakgrunn av ytringer ble jeg så innkalt til et møte på Slottet. Hoffsjef Åge Grutle med stab ga dette som begrunnelse for møtet: Kongens fortjenstmedalje forutsetter en helhetlig vurdering av den som fortjener denne æren. Slottet ønsket på bakgrunn av ytringer, å bli bedre kjent med mine virkelige meninger, og vite hvem jeg egentlig «er».

Slottet brukte nesten to timer å innhente mine egentlige meninger, om disse to spørsmål; min holdning til jøder, og min holdning til homofile.

De meningene mener jeg ble klargjort. Jeg er ikke mot jøder, og ikke mot homofile. Jøder er tilhengere av en religion, liksom kristne, muslimer og andre er tilhengere av en religion. Man kan ikke si noe generelt om dette. Homofile har en legning, som også skal respekteres. Ytringer som har vært sitert, er blitt trukket ut av en sammenheng. Jeg fikk anledning til å klargjøre dette.

Ved slutten av møtet hadde ikke hoffsjefen og hans stab noen flere spørsmål, eller bemerkelsesverdige innsigelser, til den klargjøring jeg hadde gitt. De hadde altså fått svar på det som var hensikten med møtet, nemlig å avklare mine virkelige meninger, samt få et inntrykk av den person jeg er. Var jeg nå berettiget til medaljen?

Konklusjon
Noen timer senere kommer Slottets avgjørelse. I avgjørelsen vedtar Slottet å slette den tidligere avgjørelsen, om at medaljen skal gis til meg. Og begrunnelsen er som tidligere, henvisning til «enkelte ytringer», som jeg skal ha kommet med. På det grunnlag slettes medaljen.

Hva var da meningen med møtet? Var avgjørelsen egentlig tatt? Hadde Slottet allerede i utgangspunktet gitt etter for det press som var kommet, fra personer og grupper, om at jeg ikke må få medaljen?

I så fall kan det være et svakt grunnlag som Slottet har for sitt vedtak. Men vedtaket er bekreftet av Kongen. Det er et kongelig vedtak. Da må det aksepteres og respekteres.

Oslo, 16.11.12

Trond Ali Linstad

25020cookie-checkKongens fortjenstmedalje ? en redegjørelse