Spørsmål og Svar

Konkrete kvinnespørsmål, og litt til…

Spørsmål:

Hei.
Jeg er ei jente på 18 år som gjerne vil komme med noen spørsmål om Islam. Det meste gjelder Koranens syn på kvinner. Jeg er full klar over at dette emnet er blitt tatt opp mange ganger, og at det har ført til et «negativt» syn på Koranen. Jeg ønsker litt mer klarhet i det. Jeg spør med tanke på at Koranen selv ber oss om å finne «de rette» svar (4,82). Nå håper jeg å høre fra dere, og takker dere på forhånd.

1) Vitner i retten

I mange muslimske land blir kvinnen beskrevet slik: « Kvinnen er av natur lidenskaplig, følsom, lettpåvirkelige og tilbøyelig til å bevege seg bort fra reelle fakta i rettssaker. Derfor må to kvinnelige vitner til i en rettssak for at vitneutsagnet skal kunne telle like mye som vitneutsagnet til en mann.»

Det virker på meg som svært generaliserende å beskrive «kvinnen» på en slik måte. Utsagnet preges av skinnhellighet. Jeg lurer på om slikt står i Koranen, og hva dere mener om det, fordi selv synes jeg dette er vanskelig å forholde seg til.

2) Arv

Om arvespørsmål står det i Koranen at en mann skal arve mer enn en kvinne. Jeg tenker som så at det var naturlig og logisk før, rundt profet Muhammads tid, da mannen hadde alle økonomiske forpliktelser. Det jeg ikke kan begripe er hvorfor dette skal gjelde nå, slik samfunnet har utviklet seg. Vi ser alle at kvinnens stilling er endret. Nå har kvinner stor økonomisk innflytelse, og kvinner alene forsørger familier. Dermed er det til stor beklagelse, når det gjelder arv, at Koranen fremdeles tolkes på denne måten.

3) Arbeid

Jeg synes det virker som en motsigelse når det på den ene siden står i Koranen at Islam kun tillater en kvinne å arbeide utenfor hjemmet dersom det er nødvendig, mens det på en annen siden står at både menn og kvinner skal være samfunnsmessig aktive. Hva er riktig, når samfunnsmessig aktivitet også innbefatter yrkesaktivitet? For slikt sier noe om vår plass i samfunnet og i verden.

4) Bønn

Når en kvinne og en mann ber sammen hjemme, skal da kvinnen stå bak mannen? Er ikke kvinnen og mannen i Guds øyne likeverdige? Hvorfor kan de ikke stå skulder ved skulder, ved siden av hverandre som mann og kone?

5) Faste

Hvorfor skal ikke kvinnen kunne faste frivillig uten samtykke fra mannen? Står det da ikke i Koranen at «menn og kvinner er selvstendige individer»? Gjelder utsagnet bare for ekteskap, eller for alle områder i livet?

6) Koranen

Det sies og er bevist, at under tidligere tider (før Koranen), ble Guds ord forandret av mennesker. Men hvordan kan vi vite at ikke Koranen selv er blitt endret? Finnes noen beviser på det?

7) Hijab

I Koranen står det at alle (både kvinner og menn) skal dekke seg på en anstendig måte. Dette tolker jeg til å gjelde i alle situasjoner, både når man ber og er ute i samfunnet. Mitt spørsmål blir da dette: Hvorfor må en kvinne dekke seg til når hun skal be til Gud (gjøre namaz) eller lese Koranen? Er det da ikke slik at Gud har skapt oss slik vi er? Hvorfor skal vi for Ham skjule noe som Han selv har skapt?

8) Mat og drikke

Jeg lurer på hvorfor muslimer ikke har lov til å spise svinekjøtt og drikke alkohol. Jeg finner dette svært merkelig, for dersom forbudet er begrunnet i helse ? at svinekjøtt kan være skadelig, og at alkohol kan misbrukes ? hva da med røyking? Kommer ikke røyking i samme kategori?

At alkohol forbys fordi det kan føre til mange ufrivillige handlinger, kan jeg forstå. Men hva med dem som drikker lite (f.eks. vin for helsens skyld), og med måte så de ikke blir påvirket? Er det også forbudt, og hvorfor?

Jeg vil sette stor pris på om dere svarer fortest mulig.

Takk.


Svar:

Hei.

Dette var kloke spørsmål! Jeg prøver å svare.

1) Vitner i retten

Ja, det var en svært generell (og derfor feil) beskrivelse av kvinnen! Det står heller ikke i Koranen.

Vi kunne på samme vis, beskrive mannen slik: "Han er firkantet, følelsemessig innskrenket, snevert faktaorientert, selvsentrert, bardus, kommunikativ begrenset, med mangelfullt utviklet intuisjon."

Poenget er vel at vi alle skal leve i det samme samfunn, med den samme rett, både kvinner og menn. Og Gud gir kvinner og menn samme rett!

Derfor er det feil det du viser til, fra "muslimske land" (de er vel ikke så muslimske?), om at to kvinners vitneutsagn teller likt med en manns vitneutsagn.

Menn og kvinner teller likt på alle måter! Dette er Koranens grunnleggende budskap. Så er det gitt lover og regler som gjenspeiler historiske og materielle forhold – og som derfor kan endres med dem.

Når Koranen, og islamsk lov, behandler vitneutsagn generelt, omtales ikke kjønn (menn og kvinner), for vitneutsagnene teller likt! (Se Jamal Badawi: Gender Equity in Islam. Indiana 1995.)

Ta kravet om vitner for eksempel ved utroskap: Koranen sier det skal føres fire vitner, og spør ikke om kvinner og menn. (4,15)

Men ett sted der Koranen omhandler forretningsmessige avtaler – noe kvinner på den tiden sjelden drev med – kreves to kvinnelige vitner for en mann, "i tilfelle kvinnen skulle huske feil". (2,282) Ja, nettopp, for dette var jo ikke noe hun vanligvis holdt på med. Det er snakk om en praktisk situasjon, i en historisk epoke, som ikke nødvendigvis gjelder i dag.

– Vitnemål skal fremme rettferd! Vitner må vurderes ut fra sin bakgrunn. Et kvinnelig vitne med eksamen i økonomi vil i en forretningsmessig rettssak ha vel så mye tyngde som en mannlig uten økonomisk erfaring. (Jamal Badawi) Slik varierer ting med historisk epoke om med erfaring.

2) Arv

Du svarer så klokt selv, at når kvinnens stilling i samfunnet endres, må lover og regler også jenke seg. Som når det gjelder arverett.

Men arveretten i Koranen er langt mer komplisert enn hva du referer til. For Koranen er et levende dokument, som har hensyn til konkrete realiteter! -Og gir rom for endring, når realiteter endres.

Koranen sier at en mann noen ganger skal arve mindre enn en kvinne! Om for eksempel en kvinne dør, og etterlater seg mann og datter, får datteren halve arven, og mannen bare en firedel. Datteren får altså det dobbelte av mannen. (4,11-12) Eller for å gjøre det mer komplisert: Om en kvinne dør og etterlater seg mann, søster og halvbror fra far, får mannen en halvdel av arven søsteren får en halvdel, mens halvbroren ikke får noen ting. Men om hun i stedet for halvbroren etterlot en halvsøster fra faren, ville halvsøsteren fått en seksdel av arven. Halvsøsteren fra far arver, men ikke havbroren fra far.

Hva viser dette? Jo, kompleksiteten i familiesituasjoner og forskjellen i økonomiske ansvarsforhold, mellom menn og kvinner – noe som endrer seg historisk! (Menneskene må følge med.)

3) Arbeid

Det står slett ikke i Koranen at en kvinne kan arbeide ute bare dersom det er nødvendig.

– Den generelle regelen i Islam er at kvinner og menn tar del i og samarbeider sosialt og politisk i statens offentlige liv. (Jamal Badawi)

– Islam setter ingen grenser overhode for kvinner i å delta på alle nåvåer i samfunnet, sosialt, politisk og økonomisk. (Hojatoleslam Mohammad Khatami)

4) Bønn

Det viktigste er å be! Hvor man står er underordnet.

På den ene siden har man en tradisjon, som ikke nødvendigvis er grundig belagt. Mange ting kan tolkes forskjellig.

Kan for eksempel en kvinne lede fellesbønn, av både kvinner og menn? Profeten Muhammad (fvm) lot en gang en kvinne ved navn Um Waraqah lede husholdet sitt i bønn, med en pike, en gutt og en mann. (Jamal Badawi) Velkjente islamske jurister som Al-Mozni, Abu Thawr og Al-Tabari mener at en kvinne kan lede menn og kvinner i tarawi-bønn. En del Hanbali-jurister mener det samme. (Jamal Badawi)

Må menn stå foran kvinner når de ber? "Det er ikke obligatorisk…" (Ayatollah Khamenei. Practical Laws of Islam. Vol. One. London 1998. Side 147.)

Meningen med å skille kvinner og menn under bønn er at de ikke skal distrahere hverandre, kaste blikk på hverandre, og bli avledet fra meningen med bønnen. Det har intet med "verdi" å gjøre.

Som svar på spørsmålet ditt vil jeg da si: La mannen og kvinnen der hjemme stå som de vil, når de fordyper seg i bønn.

5) Faste

Jeg har ikke hørt at en kvinne ikke kan faste uten samtykke fra mannen. Det er det ikke belegg for.

6) Koranen

Koranen ble først husket og resitert, men ble så skrevet ned etter kort tid. Mange kunne Koranen utenat på den tiden, og bekreftet at den skrevne Koranen var den eneste rette.

Senere er den ikke blitt endret. Den er lik de første skriftene, for gamle Koraner er bevart, og vi kan sammenlikne med dem.

Så Koranen er ikke blitt endret, men finnes i sin opprinnelige form.

7) Hijab

Hvorfor bør en kvinne dekke seg når hun ber? – Og menn og kvinner være anstendig kledd (de kan jo likevel ikke skjule noe for Ham…), ta av skoene (bryr Gud seg om det…?), og vaske seg før bønn (det spiller vel ingen rolle…?).

Vel, det spiller en rolle. Å be er å bøye seg for Gud. Det ligger høytid i det. Kjenner vi Guds storhet, følger det ydmykhet med. Vi bøyer vårt hode, ja faller også til jorden. Det viser vår ærefrykt for Gud.

(Men har du et rent hjerte, hører Han sikkert bønnen likevel!)

8) Mat og drikke

Hvorfor muslimer ikke spiser svinekjøtt? Gud sier i Koranen at det er forbudt. Tidligere fantes det medisinske grunner (svinekjøtt inneholdt farlige parasitter). Kanskje oppdages nye og farlige forhold? I hvert fall er Guds forbud så entydig, at svinekjøtt unngår vi å spise.

Hva så med alkohol? Koranen sier at alkohol både representerer noe vondt og noe godt, men at ‘det vonde veier tyngre enn det gode’ (2,219) Det gjelder uansett mengden du bruker. Alkohol er først og fremst skadelig. Så vi lar det avgjøre holdningen vår, og kutter ut alkohol.

Ja, mer enn det. Koranen sier at alkohol "er fra Satan" (5,90). Så om vi tror, holder vi oss unna slikt!

Røyk? Det er også skadelig! Og ikke tillatt i Islam. Som dette Koran-verset viser: "De spør deg (Muhammad) hva som er tillatt. Svar at tillatt er alle gode ting." (5,4)

Røyking er så visst ingen god ting, men beviselig nedbrytende og skadelig. Muslimer skal ikke røyke.

Var dette svar på dine spørsmål? Jeg takker igjen for dem. Spørsmålene var kloke. Jeg håper at svarene kan hjelpe.

19800cookie-checkKonkrete kvinnespørsmål, og litt til…