Samfunnsspørsmål

Islam i fremtidens Europa

Åpent brev til muslimske venner

Vil islam ha en plass i fremtidens Europa? Ut over det å være en privat trosoppfatning for noen innvandrere? Det avhenger av oss, muslimene! Og vår evne til å presentere, tolke og kommunisere budskapet.

Selvsagt avhenger det av Gud. Han vil sikre at budskapet lever. Men styrken i det, og innflytelsen det vil få, vil i stor grad avhenge av oss. For Gud endrer ikke et samfunn (vårt) før samfunnet endrer seg selv.

Gud stiller krav til oss. Om å tro, og gjøre det som er rett. Han har sendt profeter, for å spre det glade budskap (om evig liv i Paradis) og for å advare (mot Ilden). Vil Europa kunne absorbere det? Vi må se på noen trekk ved Europa;

 • Europa går mot økt sekularisering. Stadig færre tror på Gud. De tar ikke med Ham i sitt liv.
 • Flere henfaller til falske guder. De gjør egne impulser og sine ønsker til guder.
 • Materiell vekst blir en mektig gud, som mange vil søke til.

Men tro ikke dette vil svekke Europa! I hvert fall ikke på kort sikt. Europa har i seg store ressurser for materiell og sosial vekst. En åndelig ledetråd vil trenges! Kan islam bli det, for stadig flere?

Historiske lærdommer

Situasjonen kan minne om den til Noa. Han levde, tror vi, i et velstående samfunn. Folk dyrket materiell velstand, og var opptatt med å utvikle den. Parallelt spredte sekularismen seg.

Hva var Noas budskap til de sekulariserte på sin tid? "Tro på Gud", var budskapet, verken mer eller mindre. Det var et enkelt budskap. Men Noa fikk ingen til å tro!

Vårt budskap må også være enkelt. Men tilpasset et komplekst samfunn. Og det stiller store krav. Klarer vi å håndtere det?

Vi må følge noen islamske prinsipper, gitt av Gud i Koranen;

 • Gjør ting enkelt, og ikke vanskelig for folk!
 • Legg til side det som, om de spør, vil komplisere bildet for dem! 5,101)
 • Les Koranen, sier Gud, og velg det beste fra den! (39,18)

– Men kjære, vil noen si, – er ikke hele Koranen fra Gud? Har Han gitt noe som er bra, og annet som er mindre bra? Skal vi velge mellom, det fra Gud, gode og dårlige?

Alt som er fra Gud er godt! Men det skal tilpasses sin tid! Velg det beste for vår tid, det er hva Gud sier.

Vi må bruke vår fornuft! Vi må tenke og resonnere, og tolke budskapet, sette det i det beste lys i forhold til vår tid. Det er utfordringen til oss.

Noen har sagt, jeg vet ikke om det er riktig, at det ord eller uttrykk som oftest går igjen i Koranen er: Tenk! Resonner! Bruk fornuft! Ja, Gud sier i Koranen at "den ynkeligste av Guds skapninger er (.) den som ikke bruker sin fornuft!" (8,22) Vi er pålagt å tenke, og tenke selv.

Vi må kjenne dem vi snakker til! I vårt tilfelle gjelder det folk i Europa. Vi må ha kunnskap om det foreliggende samfunnet.

Europeiske muslimer bør stå godt rustet til dette. Innvandrete muslimer må skaffe seg kunnskap, og hjelpe til med islamsk erfaring. Alt må tilpasses den konkrete situasjonen, og bli styrt av fornuft og innsikt.

Hva skal formidles?

Hva er det vi skal formidle? Noen generelle ord om det. Vi skal formidle det som er sant! Vi skal snakke om sannheter i verden. Liksom Noa – om det som er knyttet til Gud. Det gjelder eksistensielle sannheter, mer enn identitet og kultur;

 • La folk kle seg omtrent som de vil (med de veiledninger som Gud har gitt)
 • La dem spise den maten de ønsker (med de begrensninger Koranen gir. "Si Guds navn over det du spiser!" (6,118))
 • Er det så viktig hvordan folk hilser, og lengden på ens skjegg og hår?

Noen gjør islam til en formalistisk tro! De fjerner seg fra islamsk kjerne. De gjør den til noe ytre og dødt.

Gud taler mot dette! De ytre formene er ikke så viktig. Det er ikke så vesentlig "om du vender deg mot øst eller vest", sier Gud, men om du…

 • tror på Gud og den siste dagen, englene, Boken, profetene
 • gir til dem som trenger det
 • frigjør dem som er ufrie
 • ber og gir zakat
 • er standhaftig og fast i streven. (2,176)

Slik er Guds krav til oss! Det går på tro, være besluttsomme og handle rett! Og slik blir budskapet til det fremtidige Europa.

Troen

Vi skal tro…

 • på Gud. Og hva er korrekt gudsbilde? Gud er ikke tre, i en treenighet. Gud er ikke menneskelik. Gud kan omtales slik, i denne nedtegnelsen fra imam Ali: "Gud er Ham, Som ikke oppsto fra noe, og heller ikke av noe skapte alt som er! Intet sted er uten Ham, for Han er ikke stedbundet. I alt som skjer er Han, som ikke begrenses ved hendelser. Så veldig er Han, at rom ikke favner Ham! Ingen norm kan anvendes på Ham. Ingen hyllest er rettferdig mot Ham. Han kan ikke forestilles i fantasien, og ikke gripes av forstanden."
 • på den siste dagen. Uten den blir ikke rettferdighet mulig. Livet som fenomen blir meningsløst. Men Gud skapte ikke verden i en tilfeldighet, men la en mening i den.
 • på englene, Boken og profetene. Og på Muhammad, som den siste profet.

Det blir et budskap til Europa, som vil kunne motta det! Vi skal kanskje ikke bli stående som Noa, og ikke få noen til å tro.

Handlingene

Vi skal være det beste eksempel, sier Koranen. Og da er vi over på handlinger. Uten handlinger blir troen tom. Gud gjentar det stadig på nytt, når Han i Koranen henvender seg til dem som følger Ham, og sier: "Dere som tror, og gjør det som er rett!" De to ting går alltid sammen.

Formalisme er igjen et hinder! Gud sier: "Ve den som ber, men som tar lettvindt på sine moralske plikter!" (107,4-5) Gode handlinger hører til!

Så blir dette vårt budskap, nå og i fremtiden: Å tro, og gjøre det som er rett!

Dialog

Vi skal snakke med folk på beste vis. Og vite at de også, på mange områder, kan ha rett. Selvsagt kan de det! Gud er den som dømmer mellom oss, på dommens dag.

Husk at det i Europa ligger, i de individuelle holdningene, betydelige moralske og intellektuelle kvaliteter som mange muslimer kan lære av!

Vi skal ikke opptre sekterisk! Koranen advarer mot det. Vi skal ikke opptre som en liten, lukket gruppe som tror at vi alene vet best. Gud er den som vet!

Dette er budskapet og holdningene. Og kanskje må vi minne om dette;

 • Vi må skille mellom det konstante og det variable, også i islamsk tro. Noe er evig absolutt, mens annet kan være relativt.
 • Vi må skille mellom islams religion og vår forståelse av den. Religionen er evig, fra Gud, mens vår forståelse er menneskelig og jordisk.
 • Vår forståelse vokser og utvikler seg i samsvar med vår allmenne vekst. Slik vil religiøs forståelse være tidsbunden.
 • Profet Muhammad er den siste profet, og islam er den siste tro, men lovtolkerne er ikke de siste lovtolkere. For tid gir ny forstand.

Kan vi komme i dialog med Europa? Visst burde vi det! Vi er selv europeere, mange av oss, og del av den europeiske tradisjonen. Vi bør kunne påvirke den, og gjøre islam til en levende kraft.

18670cookie-checkIslam i fremtidens Europa